EGAS-B

Report on European Gas Safety Gas Distribution (EGAS-B)

Download
EGAS B - 2006_2015
STAT-26-EGAS B Report 2006_2015.pdf
Adobe Acrobat Document 308.9 KB

EGAS-C

Report on European Gas Safety Gas Installations (EGAS-C)

Download
EGAS C - 2013
EGAS_C_Report_2011.pdf
Adobe Acrobat Document 922.3 KB
Download
EGAS C - 1995/2010
UTIL-GI-12-04.pdf
Adobe Acrobat Document 295.0 KB
Download
EGAS C Report 2014
STAT-28.pdf
Adobe Acrobat Document 746.5 KB

Technical Statistics

European Gas Network Technical Statistics

Download
Technical Statistics - 2013
Technical_statistics_01-01-2013_revision
Adobe Acrobat Document 961.6 KB